carb::audio::fEncodeStateFlagStripMetaData

Defined in carb/audio/IAudioData.h

constexpr EncodeStateFlags carb::audio::fEncodeStateFlagStripMetaData = 0x00000002

Don’t copy the metadata information into the target SoundData.